Language Words
Arabic 0
Belarusian 0
Bosnian 0
Chinese 0
Croatian 0
Czech 0
Danish 0
Dutch 0
Estonian 0
French 0
German 0
Greek 0
Hebrew 0
Hungarian 0
Indonesian 0
Italian 0
Japanese 0
Korean 0
Lithuanian 0
Persian 0
Polish 0
Portuguese 0
Romanian 0
Russian 0
Serbian 0
Slovak 0
Slovenian 0
Spanish 0
Swedish 0
Thai 0
Turkish 0
Ukrainian 0
Vietnamese 0